Europese regelgeving

Om technische belemmeringen van de handel binnen de Europese Unie weg te nemen, vaak veroorzaakt door protectionistische nationale regels, werd in 1989 de bouwproductenrichtlijn 89/106/CEE ingevoerd. Inmiddels heeft de bouwproductenverordening (EU) nr 305/2011 deze richtlijn vervangen.

De bouwproductenverordening ligt aan de basis van uniforme beoordelingsmethodes van de prestaties van bouwproducten. Voor brandkleppen zijn deze methodes vastgelegd in geharmoniseerde Europese normen (hEN).

Een hEN heeft niet als doel de nationale regelgevingen te harmoniseren: de deelnemende lidstaten en ook de betrokken partijen in de publieke en private sector mogen hun eigen eisen stellen aan de kwaliteit van de werkzaamheden en dus ook van de producten.
Wat de norm harmoniseert zijn de testmethodes, de methodes voor het rapporteren van productprestatiewaarden en de conformiteitsbeoordelingsmethode.

1. Europese brandtesten - Europese testnorm

2. Europees classificatierapport - Europese classificatienorm

3. Certificaat van prestatiebestendigheid / prestatieverklaring - Europese productnorm 

In overeenstemming met zijn pioniersrol op het gebied van conformiteit met internationale normen, test Rf-Technologies zijn producten sinds 2004 overeenkomstig de Europese testcriteria. In februari 2012 was het bedrijf de eerste leverancier van een volledig gamma van brandkleppen met CE-markering.

Meer over