Allmänna villkor

RF-TECHNOLOGIES ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

I. ALLMÄNT

1. Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av avtal som ingåtts mellan oss och våra kunder. Varje beställning innebär ett ovillkorligt, exklusivt och fullständigt erkännande av dessa allmänna villkor från kundens sida, oavsett om något annat föreskrivs i kundens villkor, av vilket slag som helst. Motsägande villkor eller avtal gäller endast vid vårt uttryckliga och skriftliga godkännande.

2. Alla försäljningar är föremål för vår skriftliga bekräftelse av ordern. Denna bekräftelse definierar de ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som bland annat gäller leverans. Leverans är strikt begränsad till de varor eller tjänster som beskrivs i avtalet. Varje eventuell variation måste fastställas skriftligen.

Kunden accepterar alla kostnader som följer av eventuella ändringar eller avbeställningar som begärts efter avtalets ingående.

3. Vi är inte skyldiga att acceptera beställningar eller slutföra avtal som redan ingåtts i varje fall av force majeure, produktionsavstängning, produktionsminskning, strejk, skador på produktionsanläggningar, sena eller inställda leveranser från våra leverantörer, åtgärder som vidtas av regeringen och andra, liknande oförutsedda omständigheter, liksom alla konsekvenser av sådana händelser och situationer. Icke-godkännande av en order eller bristande uppfyllande av befintliga avtal som följd av ovanstående omständigheter berättigar inte kunden att annullera någon order eller vägra att acceptera eller betala för varan eller tjänsten eller varje annan form av ersättning.

4. Priserna och alla detaljer om leveransperioder samt all information och diagram som ingår i våra kataloger, prospekt, priser och relaterade informationskällor är endast avsedda för information och är inte bindande för oss. Vi förbehåller oss rätten att ändra dem när som helst och utan föregående meddelande, förutom vad gäller den tekniska dokumentation som ingår i ett försäljningskontrakt. Alla levererade varor kan modifieras av oss förutsatt att de kan tillhandahålla överenskomna prestanda.

5. Utan skriftligt avtal om motsatsen, förblir alla specifikationer, planer, ritningar och i allmänhet alla tekniska dokument som tillhandahålls i vilken form som helst vår egendom, och får inte reproduceras eller lämnas ut till tredje part. Om en försäljning inte slutförs, ska ovannämnda uppgifter återlämnas till oss omedelbart efter den första begäran.

II. PRISER

1. Våra priser fastställs utifrån aktuella priser när avtalet ingås. Vi förbehåller oss emellertid uttryckligen rätten att ändra dem om lönekostnader eller annat viktigt pris stiger väsentligt efter det att avtalet ingåtts.

2. Våra priser är exklusive moms och är fastställda på pris vid leverans från fabrik eller lager. Förpackning, transport, eventuell försäkring, skatter och tullar ingår ej och betalas därför av kunden.

III. LEVERANSER

1. Leveransdatumet definieras underställt alla oförutsedda omständigheter som ligger utanför vår kontroll och de situationer och händelser som beskrivs i avsnitt I.3 i dessa allmänna villkor. Fullgörandet av leveranstiderna förutsätter att kunden har uppfyllt alla sina betalningsförpliktelser.

2. Underlåtenhet att fullgöra leveranstiden berättigar inte kunden att annullera sin order eller vägra att acceptera eller betala för varor eller tjänster eller till någon form av ersättning, förrän först efter att ha sänt oss ett registrerat meddelande som ger oss tid att vidta nödvändiga åtgärder.

IV. TRANSPORT

1. Våra varor transporteras på kundens uppdrag och risk. De anses ha levererats och godkänts så snart de lastas på transportmedlet.

2. Om inget annat överenskommits och utan att vi tar något ansvar bestämmer vi transportmedlet och vägen som varorna tar. Om det uppstår förseningar eller skador under transporten, är det upp till kunden att omedelbart lämna in ett klagomål till den relevanta transportören och vid behov kräva proportionell ersättning. Ett sådant ersättningskrav frigör emellertid inte kunden från någon betalningsförpliktelse gentemot oss.

3. Kunden är skyldig att acceptera leveransen då varorna är färdiga för leverans, annars har vi rätt att fakturera varorna från fabriken och lagra dem efter eget gottfinnande på kundens bekostnad och risk.

Delleveranser och deras omedelbara fakturering är tillåtna.

4. Uteslutande ett sådant skriftligt avtal, tas inte levererade varor tillbaka. Om vi går med på att ta tillbaka varor har vi rätt att fakturera ett belopp som står i proportion till värdet och varans skick vid leverans till vårt lager samt eventuella direkta och indirekta kostnader som eventuellt kan uppstå. Om kunden returnerar varor på egen hand, förbehåller vi oss rätten att skicka tillbaka varorna i fråga i det skick de är på kundens bekostnad och risk.

V. BETALNINGSVILLKOR

1. Om betalningsvillkoren inte upprättas när avtalet ingås, accepterar kunden de betalningsvillkor som anges på vår faktura.

Om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen, ska alla fakturor betalas netto senast 30 dagar efter faktureringsdatumet.

2. Kunden kan inte göra några invändningar som inte erkänns av oss för att kunna skjuta upp betalningen eller göra fullständig eller partiell avveckling av flera fakturor.

3. Om våra fakturor inte betalas före förfallodagen, kommer beloppet att ökas automatiskt och utan formellt meddelande med den bankränta som motsvarar räntan hos vår kreditgivare, varvid det lägsta beloppet är diskonteringsräntan hos Belgiens nationalbank för värdepapper utan hemvist. Alla kostnader som uppkommit vid insamling av obetalda fakturor bärs av kunden. Dessutom ska alla fakturor som inte betalas inom åtta dagar efter det formella betalningsmeddelandet (varje form av betalningspåminnelse som på ett giltigt sätt utgör ett formellt meddelande) ökas med 10 % som ett fullständigt schablonbelopp.

4. Skulle situationen för kundens tillgångar faktiskt förvärras eller om vi blir informerade om omständigheter som minskar dennes kreditvärdighet, förfaller omedelbart alla våra kreditbalanser till betalning, med förbehåll för alla rättigheter och trots alla befintliga avtal, oberoende av förfallodagen. Dessutom har vi i sådana fall rätt att ändra leveransvillkoren eller avbryta alla pågående beställningar.

VI. BIBEHÅLLANDE AV ÄGARSKAP

1. Alla varor och tjänster förblir vår exklusiva egendom tills fakturan eller andra fordringar från våra löpande konton har betalts i sin helhet.

Godkännande av denna klausul uppstår genom att kunden accepterar, underförstått eller på annat sätt, dessa allmänna villkor. Varje kund är skyldig att göra dessa allmänna villkor verkställbara för sina avtalsslutande parter som därmed åtar sig att inte åberopa några andra rättigheter eller skyldigheter gentemot vårt företag än de som fastställs i dessa villkor. (För Frankrike gäller detta bland annat vid kollektiva förfaranden i enlighet med lagbestämmelse nr 80.335 av den 12 maj 1980).

2. Kunden tar ansvaret för varorna vid leveransen, vilket är detsamma som ett överlämnande till transportören. Kunden är därför ansvarig för eventuella skador eller förluster.

3. Om kunden inte uppfyller alla sina avtalsenliga skyldigheter av varje slag, till exempel att betalningsfakturor inte betalas på det angivna datumet, kommer vi att vara berättiga till att kräva tillbaka varan genom förfaranden i en summarisk dom. Om varorna redan har överförts till tredje part kommer vi att kunna kräva vår äganderätt eller på annat sätt försäljningsbeloppet plus ränta och kostnader.

VII KLAGOMÅL

1. Inom gränserna för de fakturerade beloppen ger vi ett års garanti på våra varor för dolda fel, från leveransdatumet.

b) Vår garanti är dock endast giltig i den utsträckning som de levererade varorna installeras och används enligt god praxis och gällande lagar, standarder och föreskrifter. Eventuell avvikelse från detta villkor frigör oss från varje ansvar.

c) Vidare kan kunden endast göra en fordran under garantin förutsatt att denne uppfyllt alla sina avtalsförpliktelser och i synnerhet dennes betalningsförpliktelser.

d) Dolda defekter omfattas endast av garantin om de rapporteras till oss inom fem dagar efter det att de upptäckts.

2. a) Vår garanti är begränsad till ersättning eller reparation, kostnadsfritt och utfört av våra servicegivare, för de varor som vi erkänner vara defekta. Sådana utbyten eller reparationer förlänger inte garantiperioden.

b) Transportkostnader för reservdelar kommer att bäras av kunden.

c) Alla andra klagomål eller krav på ersättning eller ersättning är uteslutna, oberoende av de lagliga eller andra skäl på vilka de grundas.

3. a) Alla reparationer som anses nödvändiga på grund av normalt slitage på varorna eller till följd av skador eller olyckor som orsakats av försummelse, brist på övervakning eller underhåll, felaktig användning eller felaktig montering omfattas inte av vår garanti.

b) Om kunden, tredje part eller dessa tillsammans omformar eller reparerar varorna själva utan vårt föregående och skriftliga medgivande, befrias vi omedelbart från våra skyldigheter enligt garantin.

VIII. GILTIGHETSKLAUSUL

Ogiltigheten, av varje anledning, för någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor påverkar inte giltigheten för de återstående klausulerna.

Vid motsägelser mellan de olika språkversionerna av dessa allmänna villkor gäller den nederländska versionen.

IX. TVISTER

Belgisk rätt gäller för eventuella tvister som kan uppstå. Alla tvister kan lösas av domstolarna i det juridiska distriktet för Gent.