Vanliga frågor

Brandsäkerhet

Kan jag ansluta ett Rf-t brandspjäll till flexibla kanaler och när rekommenderas det?

Rf-t brandspjäll testas i enlighet med europeisk teststandard SS-EN 1366-2. Denna standard föreskriver testprogrammet och förhållandena för att bestämma brandbeständighetens prestanda hos ett brandspjäll för en given tidsfördröjning (30, 60, 90, 120 min. osv.) vid en specifik negativ trycknivå (300, 500, 1 500 Pa).
Detsamma gäller för varje komponent i ett klimatsystem. Syftet med detta tillvägagångssätt är att verifiera och garantera prestanda för varje komponent i systemet enligt relevanta parametrar. Dessa parametrar varierar för varje komponent: exempelvis kanaler testas enligt SS-EN 1366-1.

De interaktion mellan de olika komponenterna varken ingår eller specificeras i de europeiska standarderna. Detta styrs av lokala bästa praxis eller riktlinjer. Att installera en flexibel kanalsektion mellan ett spjäll och en kanal är ett sådant interaktionselement som inte ingår i testförfarandet för ett brandspjäll. Det kan visa sig användbart för spjäll som installeras i gipsväggar som tenderar att böja sig vid brand. Ett spjäll som installeras i en betongvägg med murbruksförsegling kräver å andra sidan inte sådana flexibla kanaler eftersom väggen sannolikt inte deformeras vid brand.

Tillverkare av brandspjäll kan fritt testa sina spjäll med flexibla kanalsektioner. Om en tillverkare väljer flexibla kanalsektioner under provet, måste det testade spjället alltid installeras med flexibla kanalsektioner, även om det inte är nödvändigt för en viss konfiguration. Annars är inte installationen i överensstämmelse med klassificeringarna och prestandadeklarationen.

Då ett brandspjäll inte har testats utan flexibla kanalsektioner kan konstruktionsingenjören eller installationsentreprenören fritt föreskriva eller ansluta flexibla kanalsektioner för specifika situationer där det anses säkrare (nämligen metallregelväggar). Detta gäller Rf-t brandspjäll.

Vad är EI60S?

 • Brandbeständighet: Brandbeständigheten hos en produkt mäts i tid (i minuter, förkortat till 60’ = 60 minuter). På grund av den breda definitionen används termen kriterier för brandprestanda.
 • E står för "integritet". Integritet motsvarar den tid då inga flammor sprids till väggens icke-exponerade sida (för brandceller).
 • I ett byggnadselement tillåts inga öppningar som sprickor, delningar, lösa fogar osv. genom vilka en ganska relativt mängd rökgaser kan strömma igenom och orsaka brand.
 • I står för isolering eller värmeisolering. Kriteriet värmeisolering begränsar den tillåtna temperaturhöjningen på sidan som är bortvänd från ugnen på elementet som ska testas.
 • S står för rökläckage. Under brandprovet mäts rökläckage längs passagen. Läckaget måste begränsas, eftersom rökgaserna annars kan ge upphov till brandspridning.

Vad är skillnaden mellan en klassificeringsrapport och en testrapport?

Testrapporter för brandbeständiga produkter är rätt specialiserade och omfattande. Detta gör det inte helt lätt för den som inte är specialist att läsa dem med ett kritiskt och kompetent öga. Därför har Europa utarbetat en enhetlig struktur:klassificeringsrapporten.

Klassificeringsrapporten informerar om kvalitet på den brandbeständiga passagen genom en vägg. Laboratorierna gick även med på en enhetlig utformning av rapporten för testning av brandbeständighet. Dessutom upprättas endast klassificeringsrapporten lyckade provningar. Detta i motsats till testrapporterna. De är bara en faktarapport av de utförda testerna utan att visa slutsatser om resultatet.

Kortfattat är klassificeringsrapporten ett mycket mer läsligt dokument än testrapporterna, som ofta innehåller mer än 50 sidor. Rf-Technologies syftar till att ha europeiska klassificeringsdokument för alla sina produkter.

CE-märkning

Vad är CE-märkning och vad är dess ursprung?

CE-märkning är ett "pass" som gör att en produkt kan släppas ut på marknaden i varje medlemsstat. CE-märkning indikerar inte att en produkt har tillverkats inom EES utan anger endast att produkten utvärderas innan den släpps ut på marknaden och därmed uppfyller EU:s lagstiftningskrav.
Endast de produktkategorier som omfattas av särskilda direktiv som föreskriver CE-märkning måste vara CE-märkta. För byggprodukter lade byggproduktdirektivet (CPD) och den senare byggproduktförordningen (CPR) grunden för CE-märkningen och säkerställer att tillförlitliga uppgifter finns på byggprodukter i förhållande till deras prestanda.

Det senare uppnås genom att tillhandahålla ett "gemensamt tekniskt språk", som erbjuder enhetliga bedömningsmetoder för utförandet av byggprodukter. Genom åren har dessa metoder sammanställts i harmoniserade europeiska standarder (hEN) och europeiska bedömningsdokument (EAD). Detta gemensamma tekniska språk ska tillämpas av

– Tillverkarna när de förklarar utförandet av sina produkter.
– Myndigheterna i medlemsstaterna när de anger krav på dem.
– Deras användare (arkitekter, ingenjörer, konstruktörer osv.) när de väljer de produkter som är mest lämpade för den avsedda användningen vid byggnadsarbeten.

I vilka länder krävs CE-märkning?

CE-märkningen är obligatorisk för vissa produktgrupper inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), bestående av medlemsstaterna i EU och Eftaländerna Island, Schweiz, Norge och Liechtenstein.

Är en produkt som bär CE-märkning alltid tillverkad inom EU?

Nej. CE-märkningen signalerar endast att alla väsentliga krav har uppfyllts när produkten tillverkades. CE-märkningen är inte en ursprungsmärkning, eftersom den inte indikerar att produkten tillverkades inom Europeiska unionen. Följaktligen kan en produkt som är försedd med CE-märkningen ha producerats var som helst i världen.

Är CE-märkningen obligatorisk och i så fall för vilka produkter?

Ja, CE-märkning är obligatorisk för de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för ett eller flera av direktiven ”New Approach Directives”. Byggprodukter omfattas av ett sådant direktiv om nya tillvägagångssätt, rådets direktiv 89/106/EEG, som föreskriver CE-märkning.

CE-märkning blev exempelvis obligatorisk för brandspjäll från och med 2012-09-01 och för rökevakueringsspjäll från och med 2013-02-01.

Vad är skillnaden mellan CE-märkning och andra märkningar och kan annan märkning fästas på produkten om det finns en CE-märkning?

CE-märkningen är den enda märkningen som indikerar överensstämmelse med alla väsentliga krav i det direktiv som föreskriver dess anbringande.

En produkt får bära ytterligare märkningar, förutsatt att de inte har samma betydelse som CE-märkningen, att de inte kan orsaka förväxling med CE-märkningen och att de inte försämrar CE-märkningens läsbarhet och synlighet.

I detta avseende kan andra märkningar endast användas om de bidrar till att förbättra konsumentskyddet och inte omfattas av harmoniseringslagstiftningen inom Europeiska unionen.

Är alla CE-märkta byggprodukter testade och godkända av myndigheterna?

Endast produkter som anses presentera en risk för allmänintresset kräver en bedömning av överensstämmelse av en tredje part, dvs. ett anmält organ

Vad är byggproduktdirektivet (CPD) och hur förhåller sig det till CE-märkning?

De CPD Syftar till att bryta ner tekniska hinder för handel med byggprodukter mellan medlemsstaterna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). För att uppnå detta tillhandahåller CPD följande fyra huvudelement:

• ett system med harmoniserade tekniska specifikationer (hEN)
• ett överenskommet system för bestyrkande av överensstämmelse för varje produktfamilj
• ett ramverk av anmälda organ
CE-märkning av produkter.

Direktivet syftar inte till att harmonisera förordningarna:Medlemsstaterna och offentliga och privata sektorns upphandlare är fria att ställa egna krav på utförandet av arbeten och därmed på produkter. Vad CPD harmoniserar är testmetoderna, metoderna för deklaration av produktprestanda och metoden för bedömning av överensstämmelse. Val av obligatoriska värden för den valda avsedda användningen lämnas till tillsynsmyndigheterna i varje medlemsstat.

Vad är en ETA och hur passar den in i CE-märkningsprocessen?

Den föredragna vägen under CPD är att harmoniserade standarder ska skrivas så snart det är möjligt. Men om standarder inte kan produceras eller förutses inom en rimlig tidsperiod, eller om en produkt avviker väsentligt från en standard, då kan ett europeiskt teknisk godkännande (ETA) kan skrivas av Europeiska organisationen för tekniskt godkännande (EOTA).

ETA kan skrivas enligt riktlinjer (dvs. s.k. ETAG) om flera tillverkare av en viss produkt i flera länder uttrycker intresse. Om få tillverkare i endast ett eller två länder uttrycker intresse, kan en ETA utfärdas utan riktlinjer.

ETA har en giltighetsperiod på fem år.

Vem övervakar korrekt användning av CE-märkningen?

För att garantera en opartisk marknadsövervakning, sköts övervakningen av CE-märkningen av offentliga myndigheter i medlemsstaterna i samarbete med EU-kommissionen.

Vilka är sanktionerna för förfalskning av CE-märkning?

De förfaranden, åtgärder och sanktioner som gäller för varumärkesförfalskning av CE-märkningen varierar beroende på respektive medlemsstats nationella administrativa och straffrättsliga bestämmelser. Beroende på överträdelsens allvar kan ekonomiska aktörer vara skyldiga till böter och, under vissa omständigheter, fängelse. Om produkten inte anses vara en överhängande säkerhetsrisk kan tillverkaren emellertid få en andra möjlighet för att säkerställa att produkten överensstämmer med gällande lagstiftning innan den blir skyldig att plocka bort produkten från marknaden.

Vad ska man göra när CE-märkningen missbrukas?

CE-märkning kan ibland fästas på produkter som inte uppfyller kraven och villkoren för anbringandet eller det är fäst på produkter för vilka anbringandet inte förutses.

Det finns mekanismer för att säkerställa att CE-märkningen sätts på produkterna på ett korrekt sätt. Kontrollen av CE-märkta produkter sköts av medlemsstaternas myndigheter i samarbete med EU-kommissionen. Medborgarna kan kontakta nationella marknadsövervakningsmyndigheter om man misstänker ett missbruk av CE-märkning eller om en produkts säkerhet ifrågasätts.

De förfaranden, åtgärder och påföljder som gäller för varumärkesförfalskning av CE-märkning fastställs i medlemsstaternas relevanta nationella lagstiftning. Beroende på överträdelsens allvar kan ekonomiska aktörer få böta och i vissa fall få fängelse.

Vilka konsekvenser kan CE-märkningens anbringande ha för tillverkaren, importören eller distributören?

Tillverkare ansvarar för produktens överensstämmer och anbringar CE-märkningenmen även importörer och distributörer spelar en viktig roll för att se till att endast produkter som överensstämmer med lagstiftningen och med CE-märkning släpps ut på marknaden. Det bidrar inte bara till att stärka EU:s krav på hälsa, säkerhet och miljöskydd, det stöder också rättvis konkurrens för alla aktörer som är skyldiga att följa samma regler.

– När varor produceras i tredjeländer och tillverkaren inte är representerad inom EES måste importörerna se till att de produkter som de släpper ut på marknaden uppfyller gällande krav och inte utgör en risk för den europeiska allmänheten. Importören måste kontrollera att tillverkaren utanför EU har vidtagit nödvändiga åtgärder och att dokumentationen görs tillgänglig på begäran.

Importörer måste således ha en övergripande kunskap om respektive direktiv och är skyldiga att stödja nationella myndigheter om det skulle uppstå problem. Importörerna bör ha en skriftlig försäkran från tillverkaren att de kommer att få tillgång till den nödvändiga dokumentationen – som en försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen – och kunna ge den till nationella myndigheter, om så önskas. Importörerna bör också se till att kontakt med tillverkaren alltid kan etableras.

– Vidare i leveranskedjan spelar distributörerna en viktig roll för att se till att endast produkter som uppfyller kraven finns på marknaden och måste agera med vederbörlig försiktighet för att deras hantering av produkten inte ska påverka dess överensstämmelse negativt. Distributören måste också ha grundläggande kunskaper om de rättsliga kraven – inklusive vilka produkter som måste vara CE-märkta och medföljande dokumentation – och kunna identifiera produkter som klart inte överensstämmer. Distributörerna måste kunna visa för de nationella myndigheterna att de har agerat med vederbörlig försiktighet och har fått bekräftelse från tillverkaren eller importören att nödvändiga åtgärder har vidtagits. Vidare måste en distributör kunna hjälpa den nationella myndigheten i sina ansträngningar att erhålla den erforderliga dokumentationen.

Om importörer eller distributörer marknadsför produkterna under eget namn, tar de över tillverkarens ansvar. I det här fallet måste de ha tillräcklig information om design och produktion av produkten, eftersom de kommer att anta det juridiska ansvaret när CE-märkningen anbringas.

Vad är en försäkran om överensstämmelse och var kan jag få en kopia?

När en tillverkare har fått alla lämpliga intygsuppgifter utförda för sin produkt måste han slutföra en "försäkran om överensstämmelse" som ska förvaras med den tekniska filen om produkten. För brandspjäll stöds denna deklaration av ett intyg om produktens överensstämmelse som lämnats av det anmälda certifieringsorganet.

Medan CE-märkningen tillämpas på produkten, måste en försäkran om överensstämmelse och intyg om överensstämmelse endast göras tillgänglig av tillverkaren som svar på en motiverad förfrågan (tex. nationella myndigheter med ansvar för marknadsövervakning).

Se även ytterligare hänvisning till framtida prestandadeklaration enligt den nya europeiska förordningen 305/2011.

Är CE-märket ett kvalitetsmärke?

CE-märkningen är inte ett kvalitetsmärke. Det visar helt enkelt att produkten hanterar de lagstadgade kraven. Kvalitetsmärken får följaktligen visas tillsammans med CE-märkningen, förutsatt att deras syfte inte kan förväxlas.

Brandspjäll: När är CE-märkning obligatorisk för brandspjäll?

Efter att produktstandarden för kanalanslutna brandspjäll SS-EN 15650:2010 blev tillgänglig har kommissionen publicerat referensmaterial i C-serien av i Europeiska unionens officiella tidning i augusti 2011.

Tillverkare i hela Europa har börjat tillämpa CE-märkning på brandspjäll från 1 september 2011. Efter detta datum har en period av samexistens genomgåtts, under vilken tillverkare har varit fria att använda de nya hEN-normerna och tillämpa CE-märkningen eller fortsätter att använda de gamla nationella standarderna utan CE-märkning.

Efter perioden av samexistens, den 1 september 2012, fick motstridiga nationella standarder dras tillbaka. För att CE-märkningen ska kunna tillämpas efter samexistensperioden måste produktionen överensstämma med den harmoniserade tekniska specifikationen.

Brandspjäll: Vilket är systemet för bestyrkande av överensstämmelse för brandspjäll?

Systemet för bestyrkande av överensstämmelse definierar graden av medverkan från tredje part vid bedömning av produktens överensstämmelse enligt relevant teknisk specifikation.

För varje produktfamilj har systemet för bestyrkande av överensstämmelse beslutats gemensamt av medlemsstaterna och kommissionen på grundval av produktens arbetsmiljöeffekter och produktens särskilda natur och produktionsprocess.

Det finns sex olika certifieringssystem under CPD. Brandspjäll faller under system 1, produktkonsekvenscertifiering utan revisionstestning, varvid

Tillverkaren ska utföra:
– Fabrikens produktionskontroll.
– Ytterligare provning av prov som tagits på fabriken av tillverkaren i enlighet med föreskriven testplan.
Det anmälda produktcertifieringsorganet ska utfärda intyg om överensstämmelse för produkten på grundval av:
– Bestämning av produkttyp på grundval av typtestning (inklusive provtagning), typberäkning, tabulerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.
– Inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och fabrikens produktionskontroll.
– Kontinuerlig övervakning, bedömning och utvärdering av fabriksproduktionskontroll.

Brandspjäll: Hur syns CE-märkningen på produkten?

Ansvaret för att anbringa CE-märkningen ligger hos tillverkaren eller dennes agent eller en auktoriserad företrädare inom EES. Det sätt på vilket CE-märkningen bör hanteras för en viss produkt anges i de tekniska specifikationerna.

CE-märkningen för brandspjäll ska placeras på märkningsetiketten som sedan appliceras på själva produkten. CE-märkningssymbolen ska också visas på ett specifikt dokument som åtföljer produkten, med ytterligare information om alla reglerade egenskaper.

En av de viktigaste aspekterna av CE-märkningen är att den innehåller teknisk information i form av deklarerade värden. Där minimi- eller maximivärden har satts i standarderna, upprepas de inte i CE-märkningen. På liknande sätt kan prestationsklasser deklareras med CE-märkning, där nyckeln till klasserna visas i standarden.

CE-märkningen är följaktligen ett harmoniserat teknisk datablad. Tillsammans med standarden ger den all information som krävs av anmälare och tillsynsmyndigheter för att bedöma om produkten är lämplig för en viss avsedd användning i det land där den säljs, enligt de regler som gäller där.

Se även ytterligare hänvisning till framtida prestandadeklaration enligt den nya europeiska förordningen 305/2011.

Vilka är effekterna av EU-förordning nr 305/2011 för byggprodukter?

Byggproduktförordningen (305/2011/EU – CPR) som upphäver byggproduktdirektivet (89/106/EEG – CPD), antogs den 9 mars 2011. Den avser att medföra:

– Förtydligande av de grundläggande begreppen och användningen av CE-märkning för byggprodukter.
– Förenkling av förfarandena för att minska företagens kostnader, särskilt för små och medelstora företag.
– Ökad trovärdighet för hela systemet. CPR har redan trätt i kraft. De huvudsakliga delarna av dess väsentliga artiklar gäller från och med den 1 juli 2013. Fram till dess förblev CPD i bruk.

De redan tillämpliga delarna av CPD fokuserar på de anmälda organens (NB) anmälnings- och tilldelningsförfaranden och de tekniska bedömningsorganen (TAB).

Till skillnad från ett direktiv gäller en förordning direkt i lokal lagstiftning. En av de viktigaste effekterna av den nya förordningen är att göra CE-märkning obligatorisk vid marknadsföringen för tillverkare av byggprodukter i fyra medlemsstater – Storbritannien, Irland, Sverige, Finland. Detta kommer att bringa dessa medlemsstater i linje med resten av EU, där CE-märkning redan krävs.

CPR introducerar nya villkor, som prestandadeklaration (ersätter försäkran om överensstämmelse) och intyg om konstant prestanda (ersätter intyg om överensstämmelse) ...

Vad är en prestandadeklaration (DoP) och hur skiljer det sig från en försäkran om överensstämmelse (DoC)?

Prestandadeklarationen (DoP) är nyckelbegreppet i den senaste byggproduktförordningen (CPR) 305/2011. DoP ger tillverkaren möjlighet att leverera informationen om de väsentliga egenskaperna hos sin produkt som han vill leverera till marknaden.

Tillverkaren ska utarbeta en prestandadeklaration när en produkt som omfattas av en harmoniserad standard (hEN) eller en europeisk teknisk bedömning (ETA) släpps ut på marknaden. Genom att utarbeta denna DoP tar tillverkaren ansvaret för byggproduktens överensstämmelse med deklarerade prestanda.

På grundval av informationen i en DoP kommer användaren att besluta att köpa, bland de produkter som är tillgängliga på marknaden, den som är lämplig för den användning han avser att ge en sådan produkt och han påtar sig fullt ansvar för detta beslut.

DoP utgör då nyckelelementet i den inre marknadens funktion för byggprodukter genom att ge den nödvändiga insynen och genom att skapa ett tydligt system för fördelning av ansvar mellan aktörer.

Minsta mängd information som tillverkaren är skyldig att tillhandahålla är nyskapande jämfört med den nuvarande situationen enligt byggproduktdirektivet (CPD):tillverkaren måste deklarera – produktens avsedda användning och – minst en av de relevanta väsentliga egenskaperna för var och en av de angivna användningsområdena.

DoP skiljer sig från DoC genom att det tydligt uttrycker produktens prestanda i förhållande till de väsentliga egenskaperna som definieras i relevanta hEN.

CE-märkningen följer DoP och innebär att tillverkaren strikt har följt alla tillämpliga procedurer för att utarbeta sin DoP och följaktligen är DoP korrekt och tillförlitlig.

En kopia av produktdeklarationen ska levereras antingen i pappersform eller elektroniskt på det eller de språk som krävs av den medlemsstat där produkten tillhandahålls. Kopian av prestandadeklarationen kan göras tillgänglig på en webbplats, även om villkoren för detta fortfarande inte är definierade när det här dokumentet utarbetas. En papperskopia av prestandadeklarationen ska fortfarande levereras om mottagaren begär det.

Produkter

Tillverkar Rf-Technologies brandbeständiga galler för utomhusanvändning?

Nej: Sammansättningen av våra brandbeständiga galler gör dem enbart lämpliga för användning inomhus.

Finns det en app som hjälper mig att välja en Rf-t-produkt baserad på tekniska specifikationer (lufttekniska och akustiska egenskaper)?

Programvaran Rf-Select möjliggör ett sådant val för brandspjäll och brandbackspjäll såväl som för brandbeständiga galler. Programvaran kan laddas ned i partnerzonen på vår webbplats. För rökevakueringsspjäll och luckor kan du använda nätapplikationen logi-k (finns för närvarande på franska): www.logi-k.fr.

Marknadsför Rf-Technologies spjäll för speciella miljöer?

Rf-Technologies har olika spjäll som kan användas inom områden med speciella krav:

 • ett korrosionsskyddande lackskikt för områden med frätande rök, syror eller fuktighet (till exempel simbassänger)
 • explosionssäkra motorer (ATEX-certifierade) kan användas på brandspjället CU2 för områden med hög explosionsrisk
 • CU2-15 spjället för områden med höga omgivande tryck upp till 1 500 Pa.

Har Rf-Technologies även cirkulära brandspjäll med diameter större än 630 mm?

Den största dimensionen för våra cirkulära brandspjäll är 630 mm. För anslutning till en större diameter kan du använda ett CU2- spjäll (CU2 med en långsträckt tunnel) med en cirkulär anslutning (PR).

Hur kan jag öppna en brandspjäll med servomotor?

Den detaljerade informationen finns på vår webbplats för den produkt som du kan välja under menyn "mekanism".

Vad är det rekommenderade underhållet för ett brandspjäll?

Alla våra brandspjäll är i princip underhållsfria. Vi föreslår dock att du kontrollerar att spjället fungerar väl två gånger om året.

Hur många driftsmekanismer har ett batterimontage?

Ett batterimontage är en sammansättning av flera brandspjäll med maximalt fyra individuella spjäll. Ett batterimontage är lösningen för stora installationer om de befintliga brandspjällen inte är tillräckligt stora. Varje enskilt spjäll har sin egen mekanism. Alla mekanismer hos ett batterimontage är av samma slag.

Jag har en brandspjällsmekanism som utlöses av en termisk säkring. Kan jag ersätta mekanismen med en motoriserad mekanism?

Ja, en sådan uppgradering är möjlig med en av våra satser. Den detaljerade informationen finns på vår webbplats för den produkt som du kan välja under menyn "mekanism".

Jag måste leverera ett klimatsystem med lufttäthetsklass C eller D. Finns det någon Rf-t brandspjäll som garanterar den klassen?

Ja, Rf-t brandspjäll finns i lufttäthetsklass C enligt SS-EN 1751, vilket motsvarar klasserna C och D för kanalerna. Särskild uppmärksamhet bör också ägnas åt spjällets lufttäta montering tillsammans med kanalen.

Kan en brandbeständig krage användas för att göra en cirkulär ventilationskanal brandbeständig?

Nej: Brandbeständiga kragar testas enligt teststandarden SS-EN 1366-3. Denna standard utesluter uttryckligen ventilationsanvändning.

Kan en smältsäkring på ett brandspjäll ersättas?

Ja, smältsäkringen kan enkelt bytas ut, utan att behöva demontera kanalen. Den detaljerade informationen finns på vår webbplats för den produkt som du kan välja under menyn "mekanism".

Kan ett brandspjäll installeras med en bladaxel som inte är i horisontellt läge?

Brandspjället får endast installeras med en ej horisontell bladaxel om den har testats enligt SS-EN 1366-3 med axeln både vertikal och horisontell. De flesta av Rf-Technologies brandspjäll kan placeras med bladaxeln horisontellt såväl som vertikalt. Se installationsanvisningarna.

Kan ett galler installeras med lamellerna orienterade i 90°?

Nej. Lamellerna med det svällande materialet måste alltid placerade horisontellt. Ingen testrapport finns tillgänglig för installationer med lamellerna placerade vertikalt.

Är det tillåtet att försegla öppningen runt en brandspjäll med brandbeständig styv stenullsskiva?

Denna typ av tätning är tillåten om brandspjället har testats med det och fått en klassificeringsrapport. Rf-Technologies erbjuder fem olika brandspjäll som kan förseglas med sådana skivor. Följ installationsanvisningarna noggrant.

Kan jag använda en enkel MG2-A för att nå den önskade brandbeständigheten?

Denna typ av installation är godkänd av test- och klassificeringsdokumenten för en horisontell användning i ett golv. En enda MG2-A-krage, väggmonterad under golvet, räcker för att uppnå önskat brandbeständighet.

Kan jag ansluta en Rf-t brandspjäll till flexibla kanaler och när rekommenderas det?

Rf-t brandspjäll testas i enlighet med europeisk teststandard SS-EN 1366-2. Denna standard föreskriver testprogrammet och förhållandena för att bestämma brandbeständighetens prestanda hos ett brandspjäll för en given tidsfördröjning (30, 60, 90, 120 min. osv.) vid en specifik negativ trycknivå (300, 500, 1 500 Pa).
Detsamma gäller för varje komponent i ett klimatsystem. Syftet med detta tillvägagångssätt är att verifiera och garantera prestanda för varje komponent i systemet enligt relevanta parametrar. Dessa parametrar varierar för varje komponent: exempelvis kanaler testas enligt SS-EN 1366-1.
De interaktion mellan de olika komponenterna varken ingår eller specificeras i de europeiska standarderna. Detta styrs av lokala bästa praxis eller riktlinjer. Att installera en flexibel kanalsektion mellan ett spjäll och en kanal är ett sådant interaktionselement som inte ingår i testförfarandet för ett brandspjäll. Det kan visa sig användbart för spjäll som installeras i gipsväggar som tenderar att böja sig vid brand. Ett spjäll som installeras i en betongvägg med murbruksförsegling kräver å andra sidan inte sådana flexibla kanaler eftersom väggen sannolikt inte deformeras vid brand.
Tillverkare av brandspjäll kan fritt testa sina spjäll med flexibla kanalsektioner. Om en tillverkare väljer flexibla kanalsektioner under provet, måste det testade spjället alltid installeras med flexibla kanalsektioner, även om det inte är nödvändigt för en viss konfiguration. Annars är inte installationen i överensstämmelse med klassificeringarna och prestandadeklarationen.
Då ett brandspjäll inte har testats utan flexibla kanalsektioner kan konstruktionsingenjören eller installationsentreprenören fritt föreskriva eller ansluta flexibla kanalsektioner för specifika situationer där det anses säkrare (nämligen metallregelväggar). Detta gäller Rf-t brandspjäll.

Måste jag byta säkring på ett ställdon om spjället har stängts på grund av en temperatur över 72 °C i ventilationskanalen?

Om temperaturen i luftkanalen överstiger 72 °C, avbryter den temperatursäkringen matningsspänningen och bladet stängs. Säkringen måste bytas ut men själva motorn fortsätter att fungera normalt. Säkringen kan ersättas med en sats.

Ska brandspjäll bytas ut efter en brand?

Ja. De svällande delarna av brandspjället kan inte återföras till sitt ursprungliga tillstånd, därför måste ett brandspjäll ersättas efter en brand.

Rf-t avser flexibla väggtyper "GKB" och "GKF". Vad betyder dessa förkortningar?

Dessa två förkortningar beskriver typen av gipsskivor som kan användas som beklädnadsmaterial på metallreglar på en lättvägg. ”GKB” indikerar standard gipsskivor (typ A enligt SS-EN 520);GKF-skivor erbjuder överlägsen brandbeständighet för samma tjocklek (typ F enligt SS-EN 520).

Är brandbeständigt skum (BAP) tillräckligt för en brandbeständig försegling?

Brandbeständigt skum som BAP kan användas för att täta expansionsfogar i enlighet med installationsspecifikationerna. Ingen testrapport finns dock för tätning av brandspjäll eller brandbeständiga kragar.

Var hittar jag de elektriska installationsdiagrammen för servomotorerna?

Den detaljerade informationen finns på vår webbplats för den produkt som du kan välja under menyn "mekanism". Du hittar de elektriska installationsdiagrammen i installationsanvisningarna som levereras med produkten.

Var kan jag hitta dimensionerna för väggöppningen för att installera Rf-t-produkterna?

Du hittar dessa dimensioner för varje produkt och varje väggtyp i produktbroschyrerna och på vår webbplats för den valda produkten under menyn "installation".

Vad är den perfekta lufthastigheten i ett brandspjäll?

Den ideala hastigheten i ett brandspjäll är 4 till 5 m/s. Ju högre hastighet desto högre tryckfall och desto starkare blir bullret (producerat av bladets närvaro i höljet).

Vad är ett batterimontage av brandspjäll? Kan vilket brandspjäll som helst installeras i ett batterimontage?

Ett batterimontage är en sammansättning av flera brandspjäll. En sådan konfiguration är endast tillåten om den har testats på sätt enligt standard SS-EN 1366-2.
Ett batterimontage kan anslutas till en ventilationskanal som är större än de största enskilda brandspjällen.

Vad är en SC0?

SC0 är en flamskyddsmedel som uppfyller europeiska E- och S-kriterier men inte I-kriteriet (värmeisolering). Det förhindrar spridning av lågor och rök under minst 120 minuter.

Finns det mellanliggande storlekar och var kan jag hitta priser för dessa?

Mellanstorlekar av våra produkter finns tillgängliga på begäran och mot en extra kostnad. Du hittar priserna för dessa mellanstorlekar på introduktionssidorna i vår katalog.

Finns det anvisningar för underhåll av Rf-t brandspjäll?

De grundläggande anvisningarna för underhåll av våra brandspjäll har sammanfattatsi detta dokument.

Hur fungerar ett manöverdon med enkel smältsäkring?

Denna typ av manöverdon låser automatiskt av brandspjällets blad om temperaturen i kanalen överstiger en viss nivå (som standard 72 °C).

På grund av temperaturhöjningen smälter ledningen ner och smältsäkringen öppnas. Den inre torsionsfjädern lossnar och bladet stängs.

Brandspjällets korrekta funktion tillsammans med smältsäkringen kan periodiskt testas genom en manuell aktivering och återställning av den. Genom att installera en ändlägesbrytare på mekanismen kan brandspjällets läge (öppet eller stängt) övervakas på distans.

När smältsäkringen har smält ner, behöver den bytas ut.

Hur fungerar ett fjärrstyrt manöverdon?

Denna typ av manöverdon aktiverar spjällbladet antingen på distans genom en strömimpuls eller strömavbrott för en magnet eller automatiskt genom att smälta en termisk smältsäkring när en temperatur på 72 °C uppnås i kanalen. När den utlöses stänger mekanismen bladet.

Med en ändlägesbrytare kan bladets position verifieras.

Återställning av spjället görs manuellt eller via (tillval) en återställningsmotor.

Hur fungerar ett motoriserat manöverdon?

När den ansluts till strömförsörjningen, för denna typ av ställdon bladet till sitt öppna läge (beredskapsläge).
När strömmen avbryts, stänger den inre torsionsfjädern bladet (säkerhetsläge).

Ett motoriserat manöverdon kan utrustas med en temperatursäkring som avbryter strömförsörjningen när temperaturen i luftkanalen överstiger 72 °C.

Brandspjäll installerade på minsta avstånd

För vilka Rf-t-brandspjäll gäller minimiavstånd?

Certifierad installation med minimiavstånd gäller installationen av följande brandspjäll: CR60, CR60-1S, CR120, CR2, CU-LT och CU2.

Vilka är minimiavstånden för cirkulära Rf-t-brandspjäll?

Minimiavståndet mellan två cirkulära Rf-t-brandspjäll eller mellan ett cirkulärt brandspjäll och ett byggnadselement är 30 mm.

Vilka är minimiavstånden för rektangulära Rf-t-brandspjäll?

Det minsta avståndet mellan två rektangulära Rf-t-brandspjäll är 50 mm. Det minsta avståndet mellan ett rektangulärt spjäll och taket är 25 mm. Det minsta avståndet mellan ett rektangulär spjäll och andra byggnadselement (till exempel en vägg) är 50 mm.

Kan minimiavstånden tillämpas på brandspjäll som installerats utanför väggen?

Ja. CR60, CR120 and CU-LT är certifierade för installation utanför väggen i kombination med en installation på minimiavstånd. Minimiavstånden mellan spjällen (30 eller 50 mm) eller mellan spjällen och taket (30 eller 25 mm) gäller spjäll installerade utanför brandcellsväggen.

Kan minimiavstånd tillämpas på spjäll som installeras i en enda öppning förseglad med stenullsskivor?

Ja. Den totala öppningen i väggen som ska förseglas med hårda stenullskivor har två begränsningar:

 • öppningens maximala storlek ska vara lika med eller mindre än spjällstorlekarna + 600 mm OCH
 • lika med eller mindre än den maximala tillåtna tätningsytan (m²) enligt definitionen av stenullsproducenten (t.ex. Promat W x H ≤ 3,75 m², Hilti EI90S ≤ 3,20 m², Hilti EI120S ≤ 1,44 m²).

Vid försegling av öppningen med paneler av brandbeständig stenull är det maximala antalet spjäll också underställt den maximala tätningsytan (”blank seal”) som är tillåten för det valda tätningsmaterialet. Vad är "blank seal"?

”Blank seal” är den maximala storleken på en öppning som kan tätas med stenullsskivor från den tillverkaren. Storleken på den maximala tätningsytan beror på varumärke (t.ex. Promat W x H ≤ 3,75 m², Hilti EI90S ≤ 3,20 m², Hilti EI120S ≤ 1,44 m²). Tillverkaren har mer information.

Vad gäller för åtkomlighet till en mekanisk el. termisk utlösningsmekanism?

Den mekaniska och termiska utlösningsmekanismen på spjället måste vara åtkomliga efter installationen. Vi rekommenderar ett 200 mm fritt utrymme runt mekanismen.

Finns det någon gräns för antalet (cirkulära el. rektangulära) spjäll som får installeras nära varandra?

Ja. För rektangulära spjäll gäller minimiavstånden maximalt två spjäll installerade vertikalt ELLER två spjäll installerade horisontellt ELLER ett kluster med 2 x 2 spjäll (max 4 spjäll). För cirkulära spjäll gäller minimala avstånd för upp till tre spjäll horisontellt ELLER vertikalt, med upp till ytterligare ett spjäll resp. under eller bredvid det (max 3 + 1 eller 4 spjäll).

Var börjar man mäta minimiavståndet (tunnel, fläns, ställdon ...)?

Minimiavstånden mäts från utsidan på spjällets hölje. Flänsarna kan placeras nära varandra. Mekanismen ska vara åtkomlig.

Vad är universaltätningen för minimiavstånd?

Det är ett vanligt tätningsmaterial av stenullsskivor på minst 150 kg/m³. Det går även att använda förbelagda skivor.

Vad innebär ”tätning som uppfyller befintliga klassificeringar”?

Varje Rf-t brandspjäll har certifierats med flera olika typer av tätningslösningar. Dessa anges i prestandadeklarationen. Alla tätningslösningar som nämns i DoP kan användas för att täta återstoden av öppningen runt brandspjällen.

Hur många lager universaltätning för minimiavstånd krävs när väggen el. golvet är tjockare än 100 mm?

Universaltätning för minimala avstånd bör appliceras till en tjocklek av minst 400 mm. Detta inkluderar byggnadselementets tjocklek.

Gäller minimiavstånden för installation av brandspjäll i en betongplatta?

Ja. De certifierade spjällen kan installeras i golv- el. väggplattor på ett minimiavstånd från varandra eller i en angränsande vertikal vägg.

Var finns installationsanvisningarna för minimiavstånd för brandspjäll?

De här installationsanvisningarna finns på vår webbplats (under menyn ”installation” för varje brandspjäll), samt i produktbroschyren.

Behöver man komprimera vanlig stenull när vid installation av brandspjället nära taket?

För rektangulära spjäll (CU-LT, CU2) kan tätningen mellan spjället och plattan göras med stenullsskivor (≥ 150 kg/m³) ELLER, om utrymmet är 50 mm eller mindre, med mjuk stenull (≥ 40 kg/m³) komprimerad till minst 40 %.

Kan minimiavstånden tillämpas på CR60-1S-spjällen?

Ja, minimiavstånden gäller även CR60-1S. Tänk på att ta hänsyn till kragen. Universell tätning för minimala avstånd krävs inte vid användning av CR60-1s.

Behöver jag en IFW-sats för att installera CU-LT på minimiavstånd i en lättvägg (metallreglar)?

Nej. För att installera ett CU-LT brandspjäll på minsta avstånd i en lätt skiljevägg, ska resterande öppning runt CU-LT (utan IFW-satsen) förseglas med gips.

ONE ställdon

Vad står FDCU och FDCB för?

"FDCU*" avser en enda uppsättning av ändlägesbrytare. Dessa är vanligtvis anslutna till ett relä eller ett (brand-) ledningssystem. De avspeglar spjällbladets läge.
"FDCB**" avser en dubbel uppsättning ändlägesbrytare. Denna lösning är till exempel användbar för att direkt styra fläkten och för att kommunicera spjällets position till ett (brand-) ledningssystem.

* FDCU är förkortning för "Fin et (slut och) Début de (början) Course (läge) Unipolär”
** B i FDCB är förkortning för "Fin et (slut och) Début de (början) Course (läge) Bipolär”

Jag beställde en ONE-T FDCU men jag behöver faktiskt två uppsättningar kontakter. Kan jag beställa en sats för att uppgradera ställdonet?

Nej. För att garantera den höga IP54-skyddsgraden får ONE-ställdonets hölje inte öppnas av tredje part. Ställdonet måste bytas ut mot en variant med en integrerad dubbel uppsättning kontakter.

En av kablarna är skadad. Kan jag ersätta den?

Nej, det är inte möjligt. Hela ställdonet ska bytas ut för att säkerställa säker drift.
Garantin som erbjuds av Rf-t gäller inte för ett skadat ställdon.

Vid manuell återställning, hålls batteriet på plats av gummiluckan?

Ibland men det här är inte syftet med detta hölje. Batteriet måste tryckas ned på kontakterna och, i de flesta fall, hållas på plats manuellt.

Behöver jag ta hänsyn till batteriets polaritet när jag sätter i det i ställdonet?

Nej, batteriet kan sättas i anslutningsfacket utan hänsyn till dess polaritet. Elektronik på kretskortet övervinner problemet med polaritet för din bekvämlighet.

Fungerar brandspjället redan vid brand om det inte är anslutet till strömförsörjningen?

Ja. För att säkerställa denna extra säkerhet valde Rf-t att använda en mekanisk smältsäkring istället för en termoelektrisk utlösningsanordning.
Obs:Detta gäller inte för brand utanför kanalen. Den extra termiska säkringen i ONE-höljet, som upptäcker brand utanför kanalen, fungerar elektroniskt.

Levereras ett 9V-batteri med ställdonet?

Nej. Dessa batterier är lättillgängliga i detaljhandel och specialbutiker.

Kan jag ersätta smältsäkringen utan verktyg?

Ja, den smältsäkringen hålls på plats av en klämma. Genom att trycka på den med ett finger frigörs smältsäkringen och kan avlägsnas och bytas ut.

Brandspjället är anslutet till strömförsörjningen. Jag testade brandspjället manuellt (genom att trycka på testknappen), men det öppnas inte när styrsystemet försöker bringa det till öppet läge. Är det här normalt?

Ja. Efter en manuell provning måste ställdonet aktiveras igen. För att göra detta bör du kortvarigt hålla ett 9V-batteri mot kontakterna i batterifacket. Därefter tar den permanenta krafttillförseln över och leder bladet vidare till dess beredskapsläge (öppet).

När jag återställer spjället manuellt hör jag ett tickande ljud efter en tid. Är det här normalt?

Ja. Efter att spjällbladet roterats ungefär 30°, löper en spärrhake över ett kugghjul. Denna spärrhake håller bladet på plats om strömmen skulle avbrytas under återställningen. Om batteriet avlägsnas innan 30° har uppnåtts stängs spjällbladet helt igen.

Är ett batteri alltid nödvändigt?

Nej, endast för manuell provning om spjället inte är i spänningssatt eller när spjället stängdes manuellt.
(I detta fall gör du en kort kontakt med batteriet. Därefter tar strömförsörjningen över).

Kan jag använda öppningen för smältsäkringen för att utföra en visuell inspektion av spjällbladet?

Den smältsäkringen kan faktiskt enkelt (tillfälligt) avlägsnas, vilket gör det möjligt att inspektera spjällets insida med ett endoskop (INSPECAM).

Har jag tillgång till de data som lagras i mikroprocessorn?

Nej, den här informationen är avsedd för utvärdering och problemanalys av efterhandsslaget för Rf-Technologies vid ett fel.

Lysdioden ger flera indikationer med olika intervall. Vad betyder de?

 • Under en manuell återställning:
  Om lysdioden (3) blinkar snabbt (3 ggr sek.), är batteriet urladdat:använd ett nytt batteri. Om lysdioden (3) blinkar långsamt (1 ggr./sek.), återställningen pågår. Om ställdonet känner av spänning på nätkabeln behövs endast en kort kontakt med batteriet för att starta återställningsprocessen.
 • Om lysdioden (3) är kontinuerligt tänd, är återställningen är klar och motorn är spänningssatt
 • Mekanismens hölje innehåller en temperaturgivare. När temperaturen i höljet överstiger 72 °C aktiveras mekanismen. Lysdioden blinkar två gånger per sekund. När temperaturen sjunker under 72 °C, kan mekanismen endast återställas på motoriserat sätt efter manuell återställning (med batteri).

Företag

Tar Rf-t and om tekniska ingrepp vid fel?

Om det trots flera interna kvalitetskontroller visade sig att en av våra produkter uppvisar ett kvalitetsproblem, är ett ingripande från Rf-t möjligt. Villkoren för ett sådant ingrepp definieras från fall till fall.

Jag behöver snarast ett begränsat antal brandspjäll för ett projekt: hur snabbt kan de vara tillgängliga?

Expressbeställningar som görs innan kl. 11 är tillgängliga för hämtning (ex-works) inom:

– 24 tim. för CR2, CR60, CR120 brandspjäll
– 48 tim. för brandspjällen CU2, CU-LT och CU-LT-1s

Pris:+10 % på det totala orderpriset.

Tar Rf-t tillbaka produkter som levererats? Kan jag avbeställa en order?

Alla returansökningar måste skickas till e-postadressen till vår kundtjänst (info@rft.be) eller telefon (+32 93 62 31 71).

Avbeställda order är föremål för avbeställningsavgift. Vi uppmanar dig att bläddra i vår katalog för de fullständiga avbeställningsreglerna.

Tar Rf-Technologies tillbaka levererade varor?

Beställda och levererade varor kan inte returneras. Kontakta din försäljningskontakt för detta.

Var kan jag beställa Rf-t produkter?

Rf-t-produkter distribueras i flera europeiska länder genom ett nätverk av partners. Kontakta oss via e-post (info@rft.be) för att få en lista över våra distributörer i ditt land.

Var hittar jag en prislista på Rf-t-produkter?

Rf-t-katalogen innehåller bruttopriser för våra produkter. Den finns tillgänglig i PDF-format under menyn "dokument" för varje produkt på denna webbplats. En prislista i Excel-format finns också bland dokumenten.

Vilken garanti ges på Rf-t produkter?

Garanti mot dolda tillverkningsfel är ett (1) år från och med leveransdatumet (fritt vårt lager).

Denna garanti är begränsad till ersättning eller reparation, kostnadsfritt och utfört av våra servicegivare, för de varor som vi erkänner vara defekta.

Våra villkor finns i katalogen och på vår webbplats.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss