Brand/brandgasspjäll

Hur fungerar en brandspjäll?

En ventilationskanal som korsar en vägg i en byggnad som är avsedd att ge ett visst brandskydd medför att ventilationssystemet skapar en risk för brand- och rökgasspridning. Brandspjäll skyddar byggnader och dess brukare från denna risk genom att återställa brandklassningen i väggen som har genomkorsats.

Brandspjällets blad är öppet när ventilationssystemet är i drift. Det stängs automatiskt tack vare smältsäkringen när temperaturen i kanalen överstiger ett visst tröskelvärde: i allmänhet 72 °C. I fjärrstyrda och motoriserade modeller kan de också stängas efter mottagande av en signal som skickas ut av brandsäkerhetssystemet när det aktiveras av exempelvis en rökdetektor. När det är stängt upprätthåller brandspjället brandcellsindelningen under en garanterad tidsperiod.

  1. Ventilationssystemet är i drift och brandspjället är öppet.
  2. En brand bryter ut och temperaturen når 72 °C så att smältsäkringen smälter och spjällbladet stängs.
  3. Det svällande materialet expanderar för att skapa en försegling som stoppar brand och rök.